Allmänna villkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Svalner® Skatt & Transaktion i Malmö AB samt Svalner® Skatt & Transaktion i Helsingborg KB ( båda ”Svalner”) åtar sig att utföra för Klienten enligt ett särskilt Uppdragsbrev.

1.2 Dessa allmänna villkor och Uppdragsbrev utgör tillsammans Uppdragsavtalet mellan Uppdragstagaren och Klienten.

Svalner® kan träffa ramavtal med Klienten enligt vilket alla framtida Uppdrag avseende rådgivningstjänster ska omfattas av dessa allmänna villkor.

1.3 Vid eventuella motstridigheter mellan å ena sidan dessa allmänna villkor och å andra sidan Uppdragsbrevet ska Uppdragsbrevet ha företräde.

2. Parternas åtaganden

2.1 Svalner® ska utföra Uppdraget med sådan skicklighet och omsorg som följer av för Svalner® tillämplig god yrkessed i rådgivningsbranschen.

2.2 Klienten ska på begäran av Uppdragstagaren utan dröjsmål tillhandahålla sådan komplett och korrekt information som behövs för Uppdragets genomförande. Om Klienten, eller tredje man som Klienten anvisat, dröjer med att tillhandahålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs för Uppdragets utförande, kan detta orsaka förseningar och merkostnader. Svalner® ansvarar inte för sådana förseningar och merkostnader, vare sig det rör sig om ökade arvodeskostnader eller andra merkostnader.

Om inte Klienten och Svalner® särskilt har kommit överens om något annat i Uppdragsavtalet, baseras Uppdraget på den information och det material som Klienten tillhandahåller.

Svalner® utgår från att informationen och materialet är korrekt och fullständigt, vilket innebär att Svalner® inte självständigt verifierar den information och det material som lämnats. Svalner® ansvarar inte för slutsatser eller rekommendationer baserade på felaktig eller bristfällig information från Klienten eller tredje man som Klienten anvisat. Om det finns uppenbara skäl för Uppdragstagaren att anta att den information som man fått är felaktig eller bristfällig, ska Klienten skyndsamt informeras om detta.

Under Uppdragets utförande ska Klienten se till att Svalner® utan dröjsmål får löpande information om eventuella förändringar i förutsättningarna för Uppdraget.

3. Avrapportering m.m.

3.1 Om Uppdraget innefattar leverans av dokument ska följande gälla. Svalner® fullgör sitt Uppdrag genom att leverera slutdokument (i pappersform och/eller elektronisk form) till Klienten. Dokumenten kan omfatta råd och rekommendationer i rapporter, mötesanteckningar, korrespondens, utlåtanden i olika avseenden samt handlingar upprättade på Klientens begäran.

3.2 Under Uppdragets utförande och på begäran av Klienten kan Svalner® komma att muntligen (vid telefonsamtal eller möten) och mer informellt lämna svar på direkta frågor eller i övrigt lämna kommentarer. Eftersom detta kan innebära ett snabbt svar på eller en snabb kommentar till ett komplicerat problem där Uppdragstagaren inte har tillgång till fullständig och korrekt information, blir Svalner® inte ansvarig förrän svaret eller kommentaren bekräftats skriftligen.

3.3 Utkast till dokument som Svalner® tillhandahåller Klienten under hand utgör inte Svalners slutliga ställningstagande, och Klienten kan därför aldrig förlita sig på eller agera eller avstå från att agera med stöd av sådana utkast.

4. Uppdragets bemanning

4.1 Svalner® åtar sig att bemanna Uppdraget med personal på ett sådant sätt att åtagandet enligt punkt 2 uppfylls. Om Parterna i Uppdragsbrevet eller något annat dokument i Uppdragsavtalet har kommit överens om vilka medarbetare som ska ingå i Uppdragsteamet – utan någon särskild begränsning av rätten att byta ut personal – får Svalner® byta ut medarbetare om detta inte negativt påverkar Uppdragstagarens åtagande enligt punkt 2, ökar kostnaderna för Klienten eller medför att en eventuell tidsplan i något väsentligt hänseende rubbas.

4.2 Om Uppdragsbrevet inte särskilt reglerar Svalners rätt och möjlighet att anlita underkonsulter, kan Svalner®, om det bedöms lämpligt, anlita underkonsulter förutsatt att dessa uppfyller Svalners åtagande enligt punkt 2. Svalner® svarar för underkonsultens arbete som sitt eget och har rätt till ersättning för arbete som utförts av en underkonsult som ingår i Uppdraget. 5 Arvode, utlägg m.m.

5. Arvode, utlägg, m.m.

5.1 Om inte något annat särskilt avtalats i Uppdragsbrevet, ska nedanstående gälla för arvode, utlägg och kostnader, tillkommande skatter och avgifter m.m.

5.2 Arvodet för Uppdraget kommer att debiteras enligt de beräkningsgrunder som anges i Uppdragsbrevet. Om sådana beräkningsgrunder saknas, kommer Svalner® att debitera ett skäligt arvode och då ta hänsyn till bl.a. resursåtgång inklusive specialistkunskap, komplexitet i Uppdraget, forskning och know-how som utvecklats av Svalner®, användning av teknik och strukturkapital samt om Uppdraget varit så brådskande att arbetet behövt utföras efter ordinarie arbetstid, på helger eller under semesterperioder.

Om Uppdragsbrevet anger ett beräknat arvode, ska Svalner® underrätta Klienten skriftligen så snart det är uppenbart att det beräknade arvodet kommer att överskridas. Klienten ska senast inom tio (10) arbetsdagar efter underrättelsen meddela Uppdragstagaren om man har några invändningar.

5.3 Svalner® har rätt till ersättning för utlägg och kostnader i samband med Uppdraget, såsom bl.a. ansöknings- och registreringsavgifter samt utlägg för resor, kost och logi. Klienten ska betala Svalner® den mervärdesskatt eller skatt av annat slag som ska tas ut med anledning av Uppdraget.

6. Fakturering och betalningsvillkor m.m.

6.1 Om inte något annat särskilt avtalats i Uppdragsbrevet ska följande gälla. Svalner® fakturerar Klienten löpande baserat på det arbete som utförts och de utlägg som gjorts. Svalner® kan alternativt fakturera Klienten a conto baserat på uppskattat arvode för Uppdraget. Klienten ska betala senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning tas dröjsmålsränta ut enligt räntelagen (1975:635).

6.2 Om Klienten inte betalar en fordran i rätt tid, har Svalner® rätt att omedelbart avbryta Uppdraget till dess den utestående fordran är till fullo betald, och Svalner® är då fri från ansvar för en försening eller någon annan skada som kan bli följden av avbrottet. Uppdragstagaren har rätt att säga upp Uppdragsavtalet enligt punkt 8 om Klienten efter mer än trettio (30) dagar efter förfallodagen ännu inte betalat. Motsvarande gäller om Klienten inte i tid betalar för något annat uppdrag som Svalner® utfört.

7. Sekretess, nyttjanderätt och immateriella rättigheter

7.1 Om inte något annat följer av lag eller för Uppdragstagaren tillämplig god yrkessed avtalar Parterna att följande sekretessåtagande ska gälla. Respektive Part förbinder sig att inte röja konfidentiell information om Uppdraget för utomstående, inte heller information om den andra Partens verksamhet och angelägenheter, utan den andra Partens skriftliga samtycke, om detta inte är nödvändigt för att Uppdraget ska kunna utföras.

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlats mellan Parterna under Uppdraget eller som någon av Parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av Uppdraget, med undantag för sådana råd och upplysningar som

är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller

en Part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande Part självständigt tagit fram eller redan känner till.

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.

Svalner® har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Svalner® ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.

7.2 Klienten har inte rätt att till tredje man eller i den egna organisationen sprida eller använda material som tillhandahålls av Svalner® i samband med att Uppdraget utförs, såsom resultat i form av exempelvis rapporter som tas fram under Uppdraget (”Resultatet”), i vidare mån än vad som följer av Uppdragsbrevet. Svalner® får utan begränsning återanvända eller nyttja innehållet i Resultatet av Uppdraget i andra uppdrag, förutsatt att man inte genom detta handlar i strid med punkt 7.1.

7.3 Svalner® behåller äganderätten till alla immateriella rättigheter, såväl ägda eller utvecklade före Uppdraget som utvecklade under Uppdraget. Klienten får dock använda sig av immateriella rättigheter ägda eller utvecklade av Svalner® för att kunna tillgodogöra sig Resultatet av Uppdraget, men inte i vidare mån än vad som följer av punkt 7.2.

Om Uppdraget omfattar eller berör immateriella rättigheter som ägs eller har utvecklats av Klienten och som under Uppdragets gång modifieras eller utvecklas genom insatser från Svalner®, behåller Klienten den fulla äganderätten till dessa rättigheter. Svalner® får dock – om inte något annat avtalas i Uppdragsbrevet – återanvända eller nyttja den kunskap och know-how som man genom sina insatser tillfört Klienten, förutsatt att man inte genom detta handlar i strid med punkt 7.1.

Ingendera Part får använda den andra Partens varumärken, logotyp eller andra kännetecken utan uttryckligt och skriftligt samtycke.

8. Giltighetstid och uppsägning

8.1 Uppdragsavtalet börjar gälla från den dag som anges i Uppdragsbrevet eller från den dag Uppdraget påbörjas om något startdatum inte anges i Uppdragsbrevet. Uppdragsavtalet gäller fram till dess Uppdraget avslutats.

8.2 En Part får genom ett skriftligt meddelande säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan, om den andra Parten bryter mot villkoren enligt Uppdragsavtalet, avvikelsen är av väsentlig betydelse och en möjlig rättelse inte sker inom trettio (30) dagar från det att en skriftlig begäran framställts.

8.3 En Part får genom ett skriftligt meddelande säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan, om den andra Parten inte kan betala sina skulder eller har konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller likvidator utsedd eller om det finns skäl att anta att något sådant kommer att inträffa.

8.4 Vid uppsägning av Uppdragsavtalet ska Klienten betala Svalner® arvode, utlägg och andra kostnader enligt punkt 8 som Svalner® enligt Uppdragsavtalet är berättigad till fram till upphörandetidpunkten. Om uppsägningen inte görs enligt punkt 8.3 eller om den görs av Klienten och inte grundar sig på ett väsentligt avtalsbrott från Svalners sida, ska Klienten även ersätta Svalner® för andra rimliga kostnader som uppstått i samband med uppsägningen av Uppdragsavtalet. Till sådana kostnader räknas bl.a. kostnader för underkonsultavtal, särskilda investeringar som föranleds av Uppdraget och särskilda avvecklingskostnader till följd av att Uppdragsavtalet upphört i förtid. Svalner® ska vidta skäliga åtgärder för att så långt möjligt begränsa sådana kostnader.

9. Ansvar

9.1 Svalner® är inte ansvarig för en skada som beror på svensk eller utländsk lag eller myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller någon annan liknande omständighet. Ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller förbehållet även om Svalner® själv är föremål för eller vidtar en sådan konfliktåtgärd.

9.2 Svalner® genomför Uppdraget i enlighet med gällande regler och utifrån förståelsen av tillämpliga författningstolkningar och domslut vid den tidpunkt som Uppdraget eller en del av Uppdraget genomförs. Svalner® har inget ansvar för följderna av författningsändringar eller omtolkningar som görs efter det datum som Svalner® avrapporterat Uppdraget eller en relevant del av Uppdraget.

9.3 Om inte något annat avtalats i Uppdragsbrevet är resultatet av Uppdraget avsett att endast användas av Klienten, och därför accepterar Svalner® inte något ansvar gentemot tredje man eller någon utomstående som försöker utnyttja, dra fördel av eller förlita sig på det arbete som Svalner® utfört i Uppdraget.

Svalner® ska hållas skadeslös av Klienten för varje form av krav på ersättning som tredje man riktar mot Svalner® – innefattande Svalners egna kostnader på grund av tredjemanskrav – till följd av att Klienten gjort Resultatet av Uppdraget, eller någon del därav, tillgängligt för tredje man. Klienten blir dock inte ansvarig för tredjemanskrav, om det kan visas att Svalner® uppsåtligen har handlat felaktigt eller förfarit grovt vårdslöst.

9.4 Skador i andra fall än de som avses i punkterna 9.1 och 9.2 ska Svalner® ersätta endast om Svalner® förfarit oaktsamt. Svalner® är inte i något fall ansvarig för bortfall av produktion, utebliven vinst eller någon annan indirekt skada eller följdskada av något som helst slag.

9.5 Om Svalners ansvar inte regleras i lag är Svalners ansvar för alla skador, förluster, kostnader och utgifter i Uppdraget begränsat till det högsta av antingen två (2) gånger betalat arvode för Uppdraget enligt Uppdragsavtalet eller tio (10) gånger det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) som gällde när Uppdragsavtalet träffades. Begränsningen gäller dock inte då det visas att Svalner® förorsakat skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

9.6 Klienten ska utan dröjsmål skriftligen till Svalner® reklamera sådana fel eller brister i utförandet av Uppdraget eller en del av Uppdraget som Klienten upptäcker eller bort upptäcka. Reklamationen ska innehålla tydliga uppgifter om felets eller bristens art och omfattning. Efter en reklamation eller anmärkning ska Svalner® beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen – om detta är möjligt – innan Klienten kräver ersättning. Klientens rätt till skadestånd eller annan gottgörelse är förverkad om reklamationen inte görs inom skälig tid.

För att skadeståndskrav ska kunna göras gällande mot Svalner®, ska Klienten först göra en reklamation och därefter framställa skadeståndskraven skriftligen senast inom tolv (12) månader efter reklamationen.

10. Meddelanden

Reklamationer, uppsägningar och andra meddelanden avseende Uppdragsavtalets tillämpning samt adressändringar ska översändas genom bud eller rekommenderat brev, e-post eller telefax till Parternas senast angivna adresser.

11. Partiell ogiltighet

Om någon bestämmelse i Uppdragsbrevet konstateras ogiltig, ska detta inte innebära att dessa allmänna villkor eller Uppdragsavtalet i sin helhet är ogiltiga. I den mån ogiltigheten påverkar en Parts rättigheter eller skyldigheter, ska istället skälig jämkning ske.

12. Tillämplig lag

Svensk lag, med undantag för dess lagvalsregler, ska tillämpas på Uppdraget.

13. Tvister

Tvister med anledning av Uppdraget ska avgöras av svensk allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.

14. GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU. Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

14.1 Uppdragstagaren behandlar klientens personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot klienten. Svalners utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för åtagandet.

14.2 Klienten har rätt att begära tillgång till personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos uppdragstagaren. Om klienten anser att de personuppgifter som Svalner® har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har klienten även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör klienten genom att ta kontakt med oss.

14.3 Personuppgifter som behandlas av Svalner®.

Svalner® behandlar endast personuppgifter när det finns laglig grund. Behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

Namn

Adress

E-postadress

Telefonnummer

Ålder

Födelsedatum

Användarnamn

Fotografier

Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter

Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll.

14.4 Svalner® Skatt & Transaktion i Malmö AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas hos oss och att dina rättigheter tas tillvara.

Malmö

 

Svalner® Skatt & Transaktion i Malmö AB

Tel: 040-660 99 80
malmo@svalnerskatt.se

VAT: SE556689678201

Studentgatan 1

211 38 MALMÖ

Helsingborg

 

Svalner® Skatt & Transaktion i Helsingborg Kommanditbolag

Tel: 0703 17 37 38
helsingborg@svalnerskatt.se

VAT: SE969741509001

Landskronavägen 25A

252 32 HELSINGBORG